De financiën

Bij de oplossing voor uw financiële situatie speelt de wijze waarop u getrouwd bent een rol:

  • Gemeenschap van goederen
  • Huwelijkse voorwaarden 

Gemeenschap van goederen

Als u voor uw huwelijk of geregistreerd partnerschap geen huwelijkse voorwaarden heeft laten opmaken bij de notaris, bent u getrouwd in gemeenschap van goederen. Dit betekent dat alle bezittingen en schulden van u samen zijn. Daarbij is het niet belangrijk of het vermogen voor of tijdens het huwelijk is verkregen, of dat de schulden voor of tijdens het huwelijk zijn ontstaan. Als u in gemeenschap van goederen getrouwd bent en u gaat scheiden, moet u de gemeenschap verdelen bij helfte. Eerlijk delen dus.

Huwelijkse voorwaarden

Als u getrouwd bent op huwelijkse voorwaarden of u bent geregistreerd partner met partnerschapsvoorwaarden, dan wordt het vermogen niet verdeeld, maar verrekend. Hoe die verrekening plaats moet vinden en welke oplossing dan bij u beiden past kunt u samen met Tuinema & Partners bepalen.

Onderneming

Een belangrijk vermogensbestanddeel kan de onderneming vormen. Voor u beiden is het belangrijk dat de onderneming ook na scheiding gezond blijft. Of het nu om een eenmanszaak gaat, een vof of een bv, de continuïteit van de onderneming behoort voorop te staan. Wij hebben de kennis in huis om u te begeleiden bij de wijze waarop de onderneming in de verdeling of verrekening betrokken kan worden..
 
Voordat we het vermogen inhoudelijk kunnen bespreken, inventariseren wij uw wensen met betrekking tot de verdeling of verrekening van dit vermogen. Daarbij vinden wij het belangrijk om u in mediation te begeleiden om dit zowel financieel als fiscaal optimaal te doen, opdat u er samen zo veel mogelijk aan over kunt houden na de scheiding. 

Inkomen

Of u nu in gemeenschap van goederen of op huwelijkse voorwaardenbent getrouwd of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan, er kan sprake zijn van een alimentatieplicht. Daarbij gaat de kinderalimentatie in principe voor op de partneralimentatie.

Kinderalimentatie

Op basis van u beider financiële draagkracht bent u volgens de wet verplicht bij te dragen aan de kosten van de kinderen, in de vorm van kinderalimentatie. De hoogte hiervan is afhankelijk van het netto gezinsinkomen ten tijde van de laatste jaren van uw huwelijk en is gebaseerd op de zogenoemde NIBUD-norm.

Deze norm is te vinden in het Tremarapport (www.rechtspraak.nl). Dit Tremarapport hanteert de rechter ook bij het vaststellen van alimentatie. De NIBUD-tabellen zijn ontwikkeld na onderzoek door het CBS onder ouders met een bepaald netto-inkomen en wat deze ouders uitgeven aan hun kinderen. De kinderalimentatie wordt jaarlijks geïndexeerd. Het Ministerie van Sociale Zaken maakt dit percentage ieder jaar omstreeks november bekend.

Bij kinderalimentatie gaat het altijd over een nettobedrag, er hoeft dus geen belasting over betaald te worden.

Partneralimentatie

Bij een verschil in inkomen tussen u beiden kan er sprake zijn van partneralimentatie. Het bepalen van de partneralimentatie begint bij het bepalen van de behoefte van degene van u met het kleinste inkomen. Daarbij is de welstand waarin u leefde ten tijde van het huwelijk bepalend. Daarna bekijken wij of de echtgenoot met het grootste inkomen voldoende draagkracht heeft om in die behoefte te voorzien; dat kan ook gedeeltelijk zijn. Het recht op partneralimentatie duurt in beginsel twaalf jaar. Bij partneralimentatie gaat het altijd om een brutobedrag. Het is belast bij degene die partneralimentatie ontvangt en is aftrekbaar bij degene die het betaalt. De alimentatie wordt meestal in maandelijkse termijnen betaald, maar partneralimentatie kan ook in één keer worden afgekocht. Partneralimentatie kan, net als kinderalimentatie, jaarlijks indexeren.

Aanpassen van alimentatie

Als het inkomen daalt van degene die de partneralimentatie betaalt, of als het inkomen van degene die partneralimentatie ontvangt stijgt, kan de alimentatie aangepast worden. Met name voor ondernemers met wisselende inkomsten kan het belangrijk zijn daarover afspraken te maken. Partneralimentatie eindigt als degene die deze ontvangt hertrouwt of gaat samenwonen.

Pensioen

Vaak is pensioen een onbekend en onbemind, maar groot toekomstig inkomensbestanddeel van uw huwelijk. Bij een scheiding is een analyse van uw pensioensituatie een ‘must’. Tuinema & Partners voert een dergelijke analyse uit, zodat u uw pensioen bij scheiding behalve creatief ook optimaal kunt verdelen.

Bij scheiding bestaat het recht om ouderdomspensioen, dat is opgebouwd tijdens het huwelijk, te verdelen. In principe gebeurt deze deling zo dat elk van u recht krijgt op de helft van het, tijdens het huwelijk, opgebouwde ouderdomspensioen.

Tijdens de mediation kunt u afwijken van pensioendeling. Zo kan een aantrekkelijk alternatief conversie van het pensioen zijn.
 
Voor zover er sprake is van een opgebouwd nabestaandenpensioen, komt bij verevening het nabestaandenpensioen tot de datum dat uw huwelijk wordt beëindigd, toe aan de bijzondere nabestaande. Dat is de langst levende gescheiden echtgenoot.

Ondernemer

Speciale aandacht verdient de ondernemer met een pensioen in eigen beheer in de bv. De overheid heeft de mogelijkheid om een pensioen in eigen beheer op te bouwen afgeschaft. Dat heeft consequenties, waarbij Tuinema & Partners u behulpzaam is om de juiste keuzes te maken.